MANAGEMENT :

CENTRAL HINDU MILITARY EDUCATION SOCIETY

President Lt.Gen.(Rtd.) Dattatray Shekatkar
Vice President Adv. Avinash Bhide
Vice President Shri. Shailesh Joglekar
Working President Shri. Pramod Kulkarni
General Secretary Dr. Dilip Belgaonkar
Joint Secretary Adv. Suhas Jape
Treasurer Shri. Manohar Neve

CHME SOCIETY, NASHIK DIVISION

Chairman Capt. Dr. Shripad Narvane
Vice Chairman Shri. Milind Vaidya
Secretary Shri. Hemant Deshpande
Joint Secretary Shri. Nitin Garge
Treasurer Shri. Shital Deshpande
Member Smt. Rashmi Ranade
Member Adv. Swapna Satpurkar
Member Shri. Prashant Naik
Member Dr. Madhushree Savaji
Member Dr. Ajit Bhandhakkar
Member Shri. Aniruddha Telang

LOCAL MANAGEMENT COMMITTEE

DesignationGrantableNon - Grantable
CHAIRMAN Shri Aniruddha Telang Shri Aniruddha Telang
VICE CHAIRMAN shri Prashant Naik shri Prashant Naik
SECRETARY Principal , BMS Commandant , BMS
MEMBER Shri Madhav Barve Shri Madhav Barve
MEMBER Shri Parag Kanekar Shri Parag Kanekar
MEMBER Capt. Dr. Shripad Narvane Shri. Ashutosh Rahalkar
MEMBER Shri Atul Pantankar
TEACHER REPRESENTATIVE Mr. R.N. Patil
NON- TEACHING REPRESENTATIVE Mrs. K.U.Lahane