Parent Teacher Association MEMBERS LIST FOR THE YEAR 2018-19

Sr NoCLASSNAME OF PARENTPHONE
1 V-A JADHAV SAVITA PRAVIN 9403316278
2 V-B RAMAIYA TRUPATI RAVI 8424049801
3 VI-A DESHMUKH NEETA SHIVAJI 9619514146
4 VI-B MEDHE YOGITA SWAPNIL 9673995362
5 VII-A HALDE JYOTI AMABADAS 8408950276
6 VII-BMAHASHABDE KAMNA ASHUTOSH 9039030585
7 VII-C GAVALI REKHA DATTATRAY 9420470902
8 VIII-A INGLE RAHUL RAMDAS 9869231263
9 VIII-B MISHRA RUPA PRADIP 9376958582
10 VIII-C BENDKOLI BHIMA LAXMAN 9922290374
11 VIII-D MAHALE PANDHARINATH ANGARAM 9552076753
12 IX-A HAMBRE SHREYA SACHIN 9545348606
13 IX-B TANDEL KRISHNA BHASKAR 8976620181
14 X-A JADHAV SANDEEP LAXMAN 9820600036
15 X-B SHINDE VARSHA SHIVAJI 8668383922
16 XI Sc.DHARIYA MADHAVI SAMEER 9422693761
17 XII-A ADSOLE GANGARAM GOPAL 8104774188