MANAGEMENT

Bhonsala Military School    29-Nov-2019
Total Views |
CENTRAL HINDU MILITARY EDUCATION SOCIETY
President Lt.Gen.(Rtd.) Dattatray Shekatkar
Vice President Adv. Avinash Bhide
Vice President Shri. Shailesh Joglekar
Working President Shri. Pramod Kulkarni
General Secretary Dr. Dilip Belgaonkar
Joint Secretary Adv. Suhas Jape
Treasurer Shri. Manohar Neve

CHME SOCIETY, NASHIK DIVISION
Chairman Capt. Dr. Shripad Narvane
Vice Chairman Shri. Milind Vaidya
Secretary Shri. Hemant Deshpande
Joint Secretary Shri. Nitin Garge
Treasurer Shri. Shital Deshpande
Member Smt. Rashmi Ranade
Member Adv. Swapna Satpurkar
Member Shri. Prashant Naik
Member Dr. Madhushree Savaji
Member Dr. Ajit Bhandhakkar
Member Shri. Aniruddha Telang

BHONSALA MILITARY SCHOOL COMMITTEE

ParentShri. Shital Deshpande
Chairman Shri. Atul Bedarkar
Member Shri. Prashant Naik
Member
Shri. Parag Ranade
Member Shri. Parag Kanekar
Member Shri. Ashutosh Rahalkar
Member Group Caption Deodhar
MemberShri. Dr. Milind Pimprikar
Unit HeadBrigadier M.M. Masur ( Retd.)
PrincipalShri. Rajendra Jagtap